Gincsai Gábor fényképe

Telenor mobilszoftver pályázat: Kommunikáció 2020-ban

Gincsai Gábor, 2016. március 16.

1. A pályázat témája, célja

A pályázók mobil operációs platform(ok)ra (Android, iOS, Windows Phone, Windows 10 mobile) kifejlesztett alkalmazásokkal vehetnek részt a pályázaton. A pályázat célja, egy olyan prototípus alkalmazás kifejlesztése, amely a jövőbeni kommunikációt szimulálja interaktívan 2020-ban.

A pályázatokat 2016.05.10-én 24:00 óráig lehet benyújtani. Eredményhirdetés: 2016.06.01. 12:00.

2. Díjazás

Egy választható új prémiumkategóriás készülék (Apple iPhone 5s 16GB silver vagy Sony Xperia Z5 vagy Microsoft Lumia 950 vagy Apple iPhone 6s 16GB). A készülék átruházásának feltételeit a győztessel ezen pályázati kiírás 7. pontjában meghatározott, a pályamű vagyoni jogainak átruházására vonatkozó szerződés rendelkezései határozzák meg.

3. Értékelés

A pályázatokat a Telenor különböző szakterületein tevékenykedő munkatársaiból álló, háromtagú szakmai zsűri bírálja el szubjektív szempontok alapján. A nyertes értesítése e-mailben történik 2016.06.01 12:00-ig.

A zsűri döntése végleges, a döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs. A jogorvoslati út kizárása elsősorban azon alapul, hogy a zsűri döntése – a pályázat jellegéből fakadóan – jelentős részben szükségszerűen szubjektív megítélésen alapul.

4. Határidők

A pályázat kihirdetése: 2016. február 15.

Pályázati anyagok benyújtásának határideje: 2016. május 10.

A nyertes értesítése: 2016. június 01.

5. A pályamunkák beadásának feltételei

A pályázaton bármely 18. életévét betöltött magyarországi lakhellyel rendelkező, magyar állampolgár részt vehet, aki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai kar, Mérnök Informatikus hallgatója. A pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén pályázata érvénytelenné válik, és a pályázatból való automatikus kizárás következményét vonja maga után. A pályázó pályázati anyaga elküldésével szavatolja, hogy az saját szerzői műve, az elküldéssel felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerző, illetve egyéb jogát.

Az érvényes pályázat feltétele a pályamunka e-mailben történő elküldése. A pályázaton történő részvétel ingyenes, a Pályázó nem kötelezhető semmiféle díj fizetésére a Telenor, vagy harmadik személyek részére.

Az érvényes pályázat feltétele, hogy a pályázati anyag a pályázat leadási határidejéig, valamennyi a pályázattal szemben támasztott feltételnek megfelelve beérkezzen. A határidőn túl beküldött, vagy a 6. pontban előírt formai követelményeknek meg nem felelő pályaművek kizárásra kerülnek, a pályázaton nem vehetnek részt. A pályázatból kizárásra kerülhetnek továbbá a trágár, obszcén tartalmú, társadalmi, vallási csoportokat, vagy piaci szereplőket sértő tartalmú alkalmazások. A fenti felsorolásban nem szereplő, de esetlegesen bántó tartalmak nyilvános közlése elkerülése érdekében a Telenor fenntartja a jogot, hogy a verseny idején szubjektív bírálata alapján a versenyre érkezett pályázatot kizárjon.

A Pályázó valótlan, vagy téves adatszolgáltatásából eredően a felelősség nem terheli.

6. Pályázat benyújtásának módja (pályamű)

A pályamunkákat az kommunikacio2020ban@telenor.hu e-mail címre kell elküldeni 2016.05.10 24:00-ig. Egy pályamű akkor tekinthető elfogadottnak, ha az tartalmazza:

  • az alkalmazást telepíthető formátumban
  • a forráskódot
  • egy rövid leírást, képekkel és/vagy videóval, animációval illusztrálva

A pályázók a pályamunka elküldésével automatikusan elfogadják a pályázati feltételeket.

7. Pályázat eredményének közzététele

A zsűri által kiválasztott nyertes applikáció készítőjét 2016. június 1-én értesítjük e-mailben. A nyertes pályázó a pályamunka feltöltésével hozzájárul a nevének nyilvánosságra hozásához. A versenyben nem díjazott pályaművek készítői külön értesítést nem kapnak.

8. Szerzői és felhasználói jogok

A pályázó a pályázati kiírásra történő jelentkezéssel tudomásul veszi, és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Telenor a pályaművet győztesnek választja ki, úgy a győztessé nyilvánításáról való tudomásszerzését követő 15 napon belül ezen pályázati kiírásban meghatározott feltételekkel írásban szerződést köt a Telenorral a pályamű szerzői vagyoni jogainak átruházása tárgyában. A vagyoni jogok átruházására irányuló szerződéssel a Telenor megszerzi a pályamű valamennyi vagyoni jogát, a pályaművet sajátjaként jogosult felhasználni. A felhasználási szerződés megkötését követően a szerző a jövőben semmilyen módon nem jogosult felhasználni a művet.

9. Adatkezelés

9.1. Adatkezelő személye, az adatkezelés célja

A Telenor Magyarország Zrt. (székhelye: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.)  Az adatkezelő a személyes adatokat a pályázók azonosítása és a győztes pályázóval való kapcsolattartás céljából kezeli. Telenor szervezetén belül a személyes adatokat a Technical Division munkatársai és a Telenor vezető tisztségviselőinek szervezete ismerheti meg.

9.2. A kezelt adatok köre

A pályázaton történő részvétel feltétele a regisztráció, ahol a pályázónak az alábbi adatokat kell kötelezően megadnia: név, telefonszám, e-mail cím.

9.3. Az adatkezelés módja

A pályázaton történő részvétel önkéntes, az adatkezelés jogalapja a pályázó hozzájárulása.

A pályázó tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy

  • nyertesség esetén nevét a Telenor minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a pályázattal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza,
  • megadott személyes adatait a Telenor a jelen pályázati kiírásban foglalt kötelezettségeinek teljesítése érdekében kezeli.
  • együttműködést tanúsít a pályázattal kapcsolatos reklám és egyéb marketing anyagok elkészítése során. Ebbe beletartozik a pályázattal kapcsolatos fényképek, illetve videó felvételek készítése, valamint azok közzététele tájékoztató és reklám anyagokban.

A Telenor szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

A Telenor személyes adatokat harmadik személyeknek csak a pályázó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

9.4. Adatfeldolgozás

A Telenor a személyes adatok feldolgozásával Farkas Orsolyát bízta meg. Az adatfeldolgozó ellenőrzi a beküldött pályaműveket abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a pályázati kiírásnak. Az adatfeldolgozó a pályázati kiírásoknak megfelelő pályaművet megjelöli, azokat a zsűri elé tárja, továbbá gondoskodik a nyertessel való kapcsoltfelvételről, kapcsolattartásról, továbbá a többi pályázó személyes adatainak törléséről.

9.5. Az adatkezelés időtartama

A nyertes személyes adatai a kapcsolattartás céljából megőrzésre kerülnek, a többi pályázó adata az eredményhirdetést követő 1 hónap elteltével törlésre kerül. Az eredményhirdetés és a pályázók adatainak törlése közötti időben a Telenor megvizsgálja, hogy kíván-e a nem győztes ajánlatokkal a pályaművek felhasználására vonatkozó szerződést kötni. A pályázó tudomásul veszi, hogy az adatait tartalmazó, az értékelés során felvett jegyzőkönyvet a Telenor a székhelyén 5 évig megőrzi, melyet követően a jegyzőkönyv is törlésre kerül. A jegyzőkönyv megőrzésének célja, hogy a Telenor igazolni tudja a nyertes pályázat kiválasztásának követelményei az általános elévülési időn belül igazolhatóak legyenek, továbbá a Telenor ezen időtartam alatt kapcsolatba tudjon lépni a pályázókkal.

9.6. A személyes adatok törlése

A Telenor bármikor lehetőséget biztosít a pályázónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az adatvédelem@telenor.hu e-mail címen.

A Telenor a törlési/módosítási igény beérkezése esetén haladéktalanul belül törli/módosítja az adatokat.

Amennyiben a pályázó kérelme a Telenor által elutasításra kerül, úgy az elutasítással szemben az érintett az Infotv. alapján jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a személyes adatok híján a Telenor nem tudja biztosítani a pályázaton való részvétel lehetőségét, amelynek megfelelően, ha a lebonyolításához szükséges adatok törlését a pályázó az értékelés előtti időpontban kérelmezi, a pályamunka nem kerül értékelésre.

A pályázók személyes adatait a Telenor zártan kezeli, azok nem nyilvánosak, a személyes adatok nem használhatóak fel kereskedelmi, különösen direkt marketing célra és nem tehetők hozzáférhetővé az Szjt. rendelkezésein túl harmadik személy részére.

10.Egyéb rendelkezések

Telenor semmilyen felelősséget nem vállal , a pályázati kiírás esetleges nyomdai hibáiért, valamint a www.telenor.hu, aloldalai és a www.facebook.hu/telenorhungary weboldallal, kommunikacio2020ban@telenor.hu-e-mail címmel kapcsolatban felmerülő bármely technikai hibákért (különösen hardware vagy software hibák, lassú Internet kapcsolat/elérhetőség, Internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, a weboldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a pályázatba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus.)

A pályázati anyag beküldésével a pályázó tudomásul veszi, hogy a játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a pályázat kiíróján kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A pályázat kiírói és a megbízásából eljáró közreműködő az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. A pályázat kiírói fenntartják a jogot, hogy a pályázati kiírást indokolt esetben bármikor megváltoztathassák.

A pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a pályázók/nyertesek elérhetetlenségéért sem a pályázat kiírói, sem a megbízásából eljáró közreműködő semmilyen felelősséget nem vállalnak.

A pályázaton nem vehetnek részt a Telenorral munka-, megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, valamint azok Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

A pályázat szervezője a Telenor Magyarország Zrt. (székhelye: 2045 Törökbálint, Pannon út 1., cégjegyzékszáma: 13-10-0404097, adószáma: 11107792-2-44).

A jelen pályázati kiírásra a magyar jog az irányadó. A Telenor jogosult a jelen pályázati kiírás alkalmazására, értelmezésére, illetve a végrehajtásával kapcsolatos vagy a pályázati kiírásban nem szabályozott valamennyi kérdés elbírálásra.

A Telenor fenntartja a jogot, hogy a jelen pályázati kiírást indokolt esetben bármikor megváltoztathassa, vagy indokolás nélkül visszavonja.

 

Telenor Magyarország Zrt

Törökbálint, 2016. március 16.